CONCEPT

Vernieuwende aanpak

 

 • Doelgericht en projectmatig: in de leerwerkboeken staat telkens één hedendaags en herkenbaar thema centraal. Stap voor stap werken de leerlingen naar een eindopdracht toe. Onderweg verdiepen ze zich in een onderzoeksopdracht.

 • Drie krachtlijnen: binnen elk thema werken de leerlingen actief rond de drie niveaus: ik als persoon - ik en mijn relatie met anderen - ik en mijn relatie tot de samenleving. 

 • Flexibiliteit: keuze tussen losse leerwerkboeken en een (voordelig) pakket geeft ruimte voor eigen inbreng en eventuele spreiding over twee leerjaren. Extra opdrachten op de website zorgen voor uitbreidings- en differentiatiemogelijkheden. In de handleiding staan bovendien bijkomende insteken voor vakoverstijgend werken.

 • Interdisciplinair: in mens & samenleving komen zeven sleutelcompetenties aan bod: burgerschap, gezondheid, mediawijsheid, duurzaamheid, economie en financiële geletterdheid, en socio-relationele vorming. Ook de onderzoeksvaardigheden
  worden aangescherpt. Dit leidt tot een meer samenhangend inzicht van de leerstof.

 


Herkenbare OVUR-structuur

Elk thema is opgebouwd volgens de OVUR-structuur. Het biedt leerlingen houvast bij elke stap in de richting van hun eindopdracht.

 • Oriënteringsfase: wekt interesse op en opent de ogen van de leerlingen. De leefwereld
  en voorkennis worden op de radar gezet. Daaruit komt een concrete probleemstelling naar voren.

 • Voorbereidingsfase: de leerlingen krijgen een duidelijk beeld van wat hun te doen staat. De drie domeinen en niveaus worden opgelijst en aan de hand van het Radar-logo visueel voorgesteld.

 • Uitvoeringsfase: de opdrachten streven de concrete doelstellingen op basis van het leerplan na. Stappenplannen ondersteunen de leerlingen en begrippenkaders zetten bepaalde inhouden vast. Door een verwijzing naar de rubrics is er een sterke koppeling tussen doelstelling, opdracht en reflectie.

 • Reflectiefase: Radar leent zich uitstekend tot zelf- en peerevaluatie. Met behulp van rubrics leren leerlingen te reflecteren en zichzelf én anderen te evalueren. Dat gebeurt telkens op een concrete en positieve manier. Als leerkracht kies je voor begeleid evalueren.